سخن سردیبر اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

با پيشرفت جوامع انسانى و تغيير سبك و تغيير نيازهاى افراد جامعه برخى از تعاريف و مفاهيم دستخوش تغييرات مى شوند و برخى ديگر از اصطلاحات مجددا تشريح مى گردند ، بحث سواد و تواناييهاى افراد جامعه ازين دست مفاهيم است ، امروزه ديگر فقط سواد خواندن و نوشتن و تحصيلات دانشگاهى سواد محسوب نميشود ، بلكه مجموعه اى از تعاريف جديد من جمله سواد كامپيوترى و توانايي برقرارى روابط اجتماعى جزوى از سواد محسوب ميشوند ،همچنين تواناييهاى لازم براى تعريف يك فرد موفق تغيير كرده است ... ادامه مطلب