از گذشته تلاشهای زیادی برای بهبود کیفیت و کارایی بتن انجام شده است وامروزه بکارگیری مواد افزودنی برای رسیدن به این هدف به ما کمک می کندمطابق استانداردASTM-C125 افزودنی به ماده ای اطلاق می شود غیر از آب ، سنگدانه ، سیمان هیدرولیکی و الیاف که به عنوان اجزای بتن استفاده می شود.
برای ترمیم ضعف های بتن روز به روز مواد افزودنی مختلفی به صنعت بتن معرفی می شود که ناشناخته ماندن آن ها باعث می شود از مزایای مفید آن ها به طور بهینه بهره برداری نشود. مصرف نادرست مواد افزودنی نه تنها خواص بتن رابهبود نمی بخشد بلکه ممکن است شرایط را وخیم تر سازد و حتی نتوان از خواص بتن معمولی هم استفاده نمود.
در اینجا به دلایل استفاده از انها و همچنین نحوه ی عملکردشان میپردازیم.
چند ویژگی زیر از جمله اهدافی است که از روان کننده ها برایبتن استفاده می کنیم. 1 رسیدن به کارایی مشخص با کاهش مقدار سیمان مصرفی و نتیجتا کاهش حرارت هیدراتاسیون در توده بتن – ۲ دستیابی به مقاومتی بالاتر به وسیله کاهش نسبت آب به سیمان با حفظ کارپذیری در حد مخلوط بدون مواد افزودنی ۳ سهولت در بتن ریزی به وسیله افزایش کارایی در قالب هایی با آرماتور انبوه و موقعیت های غیرقابل دسترسی استفاده از فوق روان کننده ها ) ابر روان کننده ها و سوپر روان کننده ها( نیز به میزان زیادی قابل توجه است. برای به دست آوردن بتنی مرغوب و با کیفیت می توانیم با کاهش نسبت آب به سیمان به این مهم دست پیدا کنیم، که استفاده از فوق روان کننده ها و ابر روان کننده ها سبب کاهش نسبت آب به سیمان می گردد وباعث افزایش کارایی بتن و سهولت بتن ریزی می شود.
برای مثال روان کننده ها و فوق روان کننده های پلاس بتن هر کدام دارای ویژگی هاییی هستند که برای رسیدن به بتن مرغوب میتوان از انها استفاده کرد
محصول PLUSFLOW-110 پلاس بتن
یک افزودنی فوق روان ساز مایع تخصصی بر پایه پلی کربوکسیلیک اتر میباشد که دارای زنجیره های جانبی مولکولی است و برای بتن های ویژه و تخصصی طراحی گردیده است.در تولید این محصول موکدا به الزامات ساخت بتن های ویژه و بتن هایی که الزامات آیین نامه ای آن به حداقل رساندن نسبت آب به سیمان باشد و یا در شرایط خاص که افت اسلامپ با دیگر مواد فوق روان ساز قابل تحمل نباشد تاکید شده است.
نام محصول PLUSFLOW-L پلاس بتن
یک افزودنی روان ساز بر پایه پلی کربوکسیلات میباشد و با تاثیر بر روی ذرات سیمان باعث ایجاد روان کنندگی در بتن میگردد.
نام محصول PlusFlow-Rl
یک افزودنی روان‌ساز بر پایه پلی‌کربوسیلات
می‌باشد که به عنوان کاهش‌دهنده آب بتن و برای افزایش خواص کارایی بتن و افزایش نسبی مقاومت استفاده می‌گردد؛ به صورت مایع عرضه شده و در هنگام تولید و یا در محل بتن‌ریزی قابل استفاده می‌باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!