بتن ضایعاتی حاصل از تخریب سازه ها را می توان دوباره خرد کرده و به عنوان سنگدانه در ساخت بتن استفاده نمود. با استفاده از بتن بازیافتی از مشکلات زیست محیطی ناشی از خرده بتن های انباشته شده در سطح زمین، کاسته می گردد و همچنین از استخراج بی رویه مصالح سنگی از طبیعت، جلوگیری می شود. در این تحقیق اثر میکروسیلیس و فوق روان کننده در بتن بازیافتی ساخته شده از خرده بتن، مورد بررسی قرار گرفته است.
یکی از مسائل مهمی که در حال حاضر جهان را به خـود مشغول داشته است، مسأله بازیافت میباشد. بازیافـت، یعنی استفاده مجدد از موادی که قبلاً مصرف شده اند. سازه های بتن مسلح که در اثر عواملی نظیر زلزله، انفجار، بتن نامرغوب از لحاظ ظاهر، مقاومت فشاری، فرسـایش، ناپایداری و غیره نابود میشوند، بتن ضایعاتی را به وجود میآورند.
بتن، بیشترین حجم را در میان زباله های ساختمانی دارد.

در این تحقیق از میکروسیلیس و فوق روان کننده بهمراه بتن خرد شده بعنوان درشت دانه و ریزدانه در ساخت مجدد بتن استفاده شد.
پس از انجام آزمایش های لازمه در این تحقیق برای طرح اختلاط بتن و ساختن نمونه ها پارامترهای زیر در نظر گرفته شده است:
1- بتن با 100% سنگدانه طبیعی به عنوان بتن مبنا،
2- بتن نیمه بازیافتی با جایگزین کردن ماسـه طبیعـی بـه جای خرده بتن درمحدوده ی (۲-۰)
3- بتن بازیافتی با 100% سنگدانه بازیافتی،
4- اضافه کردن فوق روان کننده و میکروسیلیس بـه بـتن بازیافتی،
5- ساختن بتن با سنگدانه طبیعی به همراه میکروسـیلیس و فوق روان کننده،
6- استفاده از خرده بتن با کیفیت اولیه ی معلوم،
7- اضافه کردن حداقل افزودنی برای رساندن اسلامپ در محدوده ی موردنظر.

نتیجه گیری
باتوجه به آزمایش های فیزیکی و مکانیکی انجام گرفته،نتایج بدست آمده به شرح زیر میباشد:
1- بتن خرد شده چگالی کمتر و تخلخل بیشتر و در نتیجه جذب آب بیشتری نسبت به سنگ شکسته دارد.
وزن مخصوص توده ای خرده بتن حدودا 20درصد سبکتر از سنگ شکسته میباشد. ریزدانه ی خرده بتن 3ونیم برابر ماسه طبیعی و درشت دانه خرده بتن 11برابر سنگ شکسته جذب آب مشاهده شد. جایگزین کردن خرده بتن بجای قسمتی و یا تمامی سنگدانه، باعث کاهش وزن مخصوص بتن میشود.
2- اضافه کردن میکروسیلیس و فوق روان کننده به بتن بازیافتی، همانند بتن معمولی باعث بهبود خواص بتن بازیافتی می شود. امکان ساخت یک بتن بازیافتی با خرده بتن با مقاومتی بیش از بتن بازیافت شده وجود دارد.
3- در سن 28روزه با استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده، مقاومت های بتن بازیافتی، بتن های نیمه بازیافتی و بتن نرمال با افزودنی به ترتیب: 1.39 ، 1.28 ، 1.17 برابر مقاومت فشاری بتن مبنا وهمچنین: 0.94 ، 0.99 ، 1.33 برابر مقاومت کششی بتن مبنا می باشد.
4- با استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده و بدون آن، مدول الاستیسیته بتن بازیافتی و بتن نیمه بازیافتی کمتر از بتن مبنا و مدول الاستیسیته بتن نرمال با استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده بیشتر از بتن مبنا می باشد.
5- در این تحقیق با استفاده از ماسه های طبیعی بجای ریزدانه ی بازیافتی، تاثیر چندانی در مقاومت های فشاری و کششی بتن بازیافتی مشاهده نگردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!