بتن یکی از مهمترین مصالح مصرفی در احداث سازه هایی عمرانی از قبیل پل ها, سوله ها وساختمانها می باشد که به علت دارا بودن خواص مناسب , استفاده از آن در حال افزایش است. یکی از مهمترین اهداف محققین دستیابی به طرحی جدید با ویژگی های برتر است. ازآنجایی که مهمترین و گرانترین بخش های بتن سیمان است اگر بتوان درصدی از آن را توسط مصالحی از قبیل پودرشیشه جایگزین نمود علاوه بر کاهش قیمت نهایی با استفاده از ضایعات شیشه می توان در ایجاد یک
محیط زیست سبز نیزکمک گردد . مشکلات مربوط به متراکم نمودن بتن یعنی استفاده از ویبراتورها مسائل متعددی از جمله جداشدگی دانه ها و شن نما شدن مصالح را ممکن است ایجاد نماید. در بعضی موقعیت ها مانند بتن ریزی در ارتفاعات و مکانهایی با تراکم بالای آرماتورها, ویبره زدن بتن امکان پذیر نبوده و یا می تواند مخاطره آمیز باشد. دراین مقاله باعلم بر موارد فوق و از انجایی که تحقیقات گسترده و قابل قبولی برروی اثرات پودرشیشه برروی بتن خود تراکم انجام نگرفته است مطالعه برروی آن را ضروری تشخیص داده و انجام شده است.
به منظور بررسی تاثیرمیزان ترکیبات پودر شیشه برروی مشخصات مکانیکی بتن خود تراکم , چهار مخلوط 10 ، 20 ، 30 و 40 درصد پودر شیشه به عنوان جایگزین درصدی از سیمان مصرفی در بتن , با یک طرح اختلاط ثابت , 60 نمونه مکعبی و 60 نمونه استوانه ایی ساخته و در سنین 7 و 28 و90 روزه پارامترهای مقاومت فشاری و کششی مورد ارزیابی قرارگرفت. بعلاوه 15 نمونه مکعبی و 15 نمونه استوانه ای بدون هیچگونه پودرشیشه جهت نمونه های شاهد ساخته و در سنین 7 و 28 و 90 روزه مقاومت فشاری و کششی آن جهت مقایسه با درصدهای فوق تعیین گردید. نتایج حاصل بیانگر تاثیر کاهش مقاومت با افزایش درصد پودر شیشه در درصدهای بالای 10 درصد می باشد ولی نمونه های با 10 درصد پودر شیشه به عنوان جایگزین سیمان اثرات مطلوبی بروی مقاومت بتن خودتراکم در مقایسه با نمونه های بدون پودر شیشه داشتهاست .

نتایج آزمایشات انجام شده در این تحقیق نشان می دهد که با افزایش درصد پودر شیشه در بتن خود تراکم , مقاومت فشاری و کششی بتن در سنین اولیه عمل آوری ) 7 روزه ( کاهش شدیدی پیدا می نماید اما با افزایش سن عمل آوری به 28 روز , این کاهش رو به افزایش نموده و در سن عمل آوری 90 روز, حتی برای 10 درصد پودر شیشه از مقاومت بتن شاهد خود تراکم )بدون پودر شیشه ( نیز بیشتر می گردد. علت این پدیده را می توان در رفتار پوزلانی ترکیبات سیلیسی پودر شیشه در مخلوط بتنی تهیه شده دانست. ذرات ریز پوزولان پودر شیشه می توانند با هیدروکسید کلسیم واکنش نموده و تشکیل ژل H-S-C )سیلیکات کلسیم هیدراته شده( دهند و از فرار ترکیبات قابل حل به سطح جلوگیری کنند. بدینترتیب علاوه بر افزایش دانستیسیته سیمان ، کاهش در فضاهای خالی بتن را منجر شده و در نهایت به افزایش مقاومت بتن کمک نمایند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!