نظر به اینکه مدیرعامل هر شرکت سهامی در ارتباط روزمره با امور داخلی و خارجی شرکت، خصوصن با اشخاص ثالث قرار دارد، لذا شناخت مسئولیت‌های افرادی که این سمت را در تصدی دارند، کاربرد بیشتری برای عموم دارد.

مسئولیت‌های مدیرعامل یک شرکت سهامی را به طور کل، می‌توان در دو گروه طبقه‌بندی کرد:

الف) مسئولیت‌هایی که اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی شرکت برای مدیرعامل همان شرکت پیش‌بینی کرده است.
ب) مسئولیت‌هایی که قانون تجارت و سایر قوانین کشور همچون قانون مالیات‌های مستقیم برای مدیرعامل شرکت‌های سهامی به طور اعم در نظر گرفته است.

این گروه از مسئولیت‌ها، حداقل مسئولیت‌هایی است که فرد مدیرعامل با آن مواجه است و اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی نمی‌توانند آن را کاهش دهند. در ماده ۱۴۲ (لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت) همین طبقه‌بندی مسئولیت‌های مدیرعامل به شرح ذیل بیان شده است:
مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد بصورت انفرادی یا اشتراکی مسئول هستند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای خسارت تعیین خواهد نمود.

مراد از مدیران در این ماده و سایر مواد قانون تجارت اعضای هیأت مدیره است.

به غیر از طبقه‌بندی فوق، مسئولیت‌های مدیرعامل را می‌توان از جنبه‌ای دیگر و از لحاظ ماهیت تخلف نیز طبقه‌بندی کرد:

الف) مسئولیت حقوقی.
ب) مسئولیت کیفری.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!