بر اساس تعاریف بین المللی ” پارک فناوری سازمانی است که بوسیله متخصصان مدیریت میشود و هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقای فرهنگ نوآوری، همکاری میان شرکت های حاضر در پارک و موسسات متکی بر علم ودانش می باشد.”

از دیدگاه دیگر ” پارک فناوری، یک توسعه مبتنی بر مالکیت، در یک محیط فیزیکی با کیفیت بالا و پارک مانند است. این پارک ها از مزایای نزدیکی به منابع مهم سرمایه معنوی، زیر ساخت های مناسب و سیاست های راهنمایی کننده بهرمند میشوند و شرکت های مبتنی بر فناوری و موسسات دولتی را در یک محیط مدیریت شده حمایت نموده بنابراین اصل تعامل توسعه فناوری و رشد اقتصادی را تسهیل مینامید

انجمن بریتانیا نیز در تعریفی دیگر از پارک های فناوری و رشد اقتصادی را تسهیل می نمایند.”

انجمن بریتانیا نیز در تعریفی دیگر از پارک فناوری چنین می گوید (( مقوله پارک فناوری شامل محدوده وسیع و متنوعی از ابتکارات و نوآوری هاست که این تنوع حتی در داخل یک پارک نیز وجود دارد ))

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!