مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان صرفه جویی در انرژی تنظیم گردیده است.

 

مبحث نوزدهم

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!